HCL nr. 179 din 26.07.2018

0
HCL nr. 179 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 179 din 26.07.2018

privind aprobarea proiectului, a indicatorilor tehnico-economici şi a cheltuielilor ce vor fi efectuate în cadrul proiectului “Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020 ( POCA)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 13483 din 12.07.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13484 din 12.07.2018 întocmit de Serviciul Managementul Proiectelor și Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional;

Văzând avizul favorabil nr. 98 din 26.07.2018 al Comisiei pentru buget – finanțe, avizul favorabil nr. 179 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

În conformitate cu prevederile din GHIDUL SOLICITANTULUI, cererea de proiecte CP4/2017 – Sprijinirea autorităţilor și instituţiilor publice locale, atât din regiunile mai dezvoltate, cât și din regiunile mai puțin dezvoltate, să introducă managementul calității în concordanţă cu Planul de acțiuni pentru implementarea etapizată a managementului calității în autorități și instituții publice 2016-2020;

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b) și e), ale art. 45 precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă proiectul „Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF” în vederea finanțării acestuia în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014 – 2020 ( POCA) 2.1 CP 4/ 2017;

Art. 2 Se aprobă participarea UAT Municipiul Roman, în calitate de Lider de proiect, în asociere cu Fundația TERRA Mileniul III, conform Acordului de parteneriat nr. 13481 din 12.07.2018, la proiectul „Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”;

Art. 3 Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru proiectul „Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, conform anexei la prezenta hotărâre;

Art. 4 Se aprobă valoarea totală a proiectului „Creșterea capacității administrative a Municipiului Roman prin reproiectarea SMC și introducerea CAF”, în cuantum de 417.610,47 lei, din care bugetul alocat UAT Municipiul Roman este în valoare de 219.840,08 lei;

Art. 5 Se aprobă contribuţia proprie în proiect a Municipiului Roman, reprezentând achitarea tuturor cheltuielilor neeligibile ale proiectului, cât şi contribuţia de 2% din valoarea eligibilă a proiectului, în cuantum de 4.396,80 lei, reprezentând cofinanţarea proiectului;

Art. 6 Se vor asigura toate resursele financiare necesare implementării proiectului în condiţiile rambursării/decontării ulterioare a cheltuielilor din instrumente structurale;

Art. 7 Se împuterniceşte dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ, să semneze toate actele necesare şi contractul de finanţare în numele Municipiului Roman;

Art. 8 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul Consiliului Local al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ şi publicare pe siteul propriu al Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;

Art. 9 Prezenta hotărâre se va comunica de către secretarul municipiului Roman în vederea ducerii sale la îndeplinire, astfel:

  • d-lui Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, Judeţul Neamţ;
  • M.D.R.A.P.F.E. Direcția Generală Programe Europene, Capacitate administrativă;
  • Serviciului Managementul Proiectelor – Municipiul Roman;
  • Biroului Control, Strategii și Marketing Instituțional;
  • Direcţiei Economice – Municipiul Roman;
  • persoanelor și autorităților interesate.

Prezenta hotărâre a fost adoptată astăzi, 26.07.2018, cu un număr de 20 voturi „pentru”, voturi abţineri 0, voturi „împotrivă” 0 din totalul de 20 consilieri prezenţi.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU