HCL nr. 180 din 26.07.2018

0
HCL nr. 180 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 180 din 26.07.2018

pentru aprobarea trecerii unor bunuri din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman şi completarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman, judeţul Neamţ atestat prin H.G. nr. 1356/2001 (anexa nr. 3) cu modificările şi completările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 13.904 din 19.07.2018 întocmită şi înaintată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13.905 din 19.07.2018 întocmit de către Compartimentul Evidenţă Patrimoniu din cadrul Serviciului Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul favorabil nr. 47 din 26.07.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 180 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 al Secretarului municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, precum şi cele ale H.G. nr. 548/1999 cu privire la aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţelor;

În temeiul dispoziţiilor art. 36, alin. 2, lit.”c”, ale art. 45, alin. 1 precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală, cu
modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă trecerea din domeniul privat în domeniul public al municipiului Roman a bunurilor prevăzute în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă completarea „inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Roman,” conform anexei nr. 2 care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va asigura comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate şi va întreprinde demersurile necesare promovării, prin intermediul Consiliului judeţean Neamţ, a proiectului de hotărâre de Guvern vizând completarea anexei nr. 3 la Hotărârea Guvernului nr. 1356/2001, cu modificările şi completările ulterioare.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU