HCL nr. 178 din 26.07.2018

  0
  1066

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 178 din 26.07.2018

  privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea Târgului de carte Libris, la Roman, în perioada 14 – 20 august 2018, în incinta Parcului Municipal Roman

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 13785 din 18.07.2018 iniţiată de LucianOvidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13790 din 18.07.2018 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

  Văzând avizul favorabil nr. 97 din 26.07.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 22 din 26.07.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 178 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

  În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a” și alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare dintre Municipiul Roman și Camera de Comerț și Industrie Neamț pentru desfășurarea Târgului de carte Libris, în perioada 14 – 20 august 2018, în incinta Parcului Municipal Roman, conform anexei la prezenta hotărâre.

  Art. 2 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu sumele necesare cheltuielilor cuprinse în acordul sus menţionat.

  Art. 3 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

  Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU