HCL nr. 178 din 22.08.2019

0
HCL nr. 178 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 178 din 22.08.2019

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 18/14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Referatul de aprobare nr. 15281 din 08.08.2019 întocmit şi înaintat de către primarul municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 15377 din 09.08.2019 întocmit şi înaintat de către Autoritatea de autorizare;

Având în vedere cererea nr. 2992/28.06.2019 înregistrată la Municipiul Roman cu numărul 12760/01.07.2019 formulată de S.C. Pristyl S.R.L. Roman prin care a solicitat modificarea unui traseu;

Văzând avizul favorabil nr. 43 din 22.08.2019 al Comisiei pentru administaţie publică locală şi sport, avizul favorabil nr. 179 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de către secretarul general al municipiului Roman;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. (1), art. 17, alin. (1), lit. c), art. 18, alin. (1), lit. d), art. 28, alin. (2) din Legea nr. 92/2007R privind transportul public local, ale art. 5, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art. 129, alin (2), lit. d și alin.(7), lit. n) și s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, art. 140 alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică Anexa 1B la H.C.L. nr. 18/2008, modificată prin H.C.L. nr. 234/2018, respectiv traseul 1 se modifică și va avea configurația conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se completează Anexa 1B la H.C.L. 18/2008, modificată prin H.C.L. 234/2018, cu următoarea mențiune:

“Pentru traseele 1, 2, 3 și 5 pe sectorul Centrul Comercial ValueAlee Centrul Value-Ștefan cel MareSocarȘtefan cel MareC.T. Miron Costin Corp AȘtefan cel MareMarsatȘtefan cel MareFostul Liceu nr. 1Ștefan cel MareMariko InnȘtefan cel MareCentrul Comercial Dedeman, se va circula în intervalul orar 530– 800 și 1500-1600”.

Art. 3 Autoritatea de autorizare din cadrul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU