HCL nr. 177 din 26.07.2018

0
HCL nr. 177 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 177 din 26.07.2018

privind aprobarea Acordului de colaborare pentru desfășurarea evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în perioada 24 – 26 august 2018

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 13725 din 17.07.2018 iniţiată de către dl. Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13726 din 17.07.2018 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul favorabil nr. 96 din 26.07.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 21 din 26.07.2018 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, avizul favorabil nr. 177 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „a” și alin. 6, lit. „a”, pct. 4, ale art. 45, precum şi cele ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de colaborare dintre Municipiul Roman și S.C.VIOBETI COMIMPEX S.R.L pentru desfășurarea evenimentului FESTIVALUL TRADIȚIONAL AL MEȘTEȘUGARILOR – ZILELE DIASPOREI, în perioada 24 – 26 august 2018, în Piața Roman-Vodă (Parcare Primărie), conform anexei (inclusiv Anexele A și B) la prezenta hotărâre.

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU