HCL nr. 177 din 22.08.2019

0
HCL nr. 177 din 22.08.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 177 din 22.08.2019

privind neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15381 din 08.08.2019 întocmit şi înaintat de către primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 15392 din 09.08.2019 întocmit de către Direcția Economică;

Având în vedere adresa Consiliului Județean Neamț nr. 16555/06.08.2019 înregistrată de Municipiul Roman cu numărul 15167/07.08.2019;

Văzând avizul favorabil nr. 22 din 22.08.2019 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, avizul favorabil nr. 178 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 dat de către secretarul general al municipiului Roman;

Luând în considerare anexa nr. 6 din H.G. nr. 640/2017 pentru aprobarea “Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023”, precum și H.G. nr. 559 din 31.07.2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea “Programului pentru școli al României” în anul școlar 2019-2020;

În temeiul art. 129, alin. (2), lit. d), alin, (6), lit. d) și alin. (7), lit. a), al art. 139, al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Neasumarea responsabilității organizării și derulării procedurilor de atribuire a contractelor/acordurilor-cadru de prestare a serviciilor pentru derularea măsurilor educative prevăzute de “Programul pentru școli al României” de către Consiliul Local al Municipiului Roman, respectiv Municipiul Roman.

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se mandatează Primarul Municipiului Roman.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU