HCL nr. 176 din 27.08.2020

0
HCL nr. 176 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 176 din 27.08.2020

privind aprobarea listei finale de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor sociale

Examinând referatul de aprobare nr. 16.160 din 19.08.2020 înaintat de către doamna Roxana Ioana Iorga – Viceprimar cu atribuții de primar, precum și raportul de specialitate nr. 16.200 din 20.08.2020 întocmit de către Direcția de Asistență Socială;Văzând avizul pentru legalitate nr. 16347 din 21.08.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 72 din 24.08.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 176 din 24.08.2020 al Comisiei juridice;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 16347 din 21.08.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 62 din 24.08.2020 al Comisiei pentru buget-finante, precum și avizul favorabil nr. 177 din 24.08.2020 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 114/1996R – Legea locuinţei, a Hotărârii de Guvern nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinţei nr. 114/1996 precum și cele ale art. 129 alin. (2), lit. c) și d), alin. (6) lit. a), alin. 7 lit. b) și q), alin. 8 lit. b) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă lista de priorităţi pentru anul 2020, în vederea repartizării locuinţelor sociale disponibile, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU