HCL nr. 176 din 26.07.2018

0
HCL nr. 176 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 176 din 26.07.2018

privind revocarea unei hotărâri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 13478 din 12.07.2018 iniţiată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 13479 din 12.07.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică ;

Văzând avizul favorabil nr. 46 din 26.07.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 176 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum și avizul pentru legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere dispoziţiile H.G. nr. 884/2004 privind concesionarea prin unor spaţii cu destinaţia de cabinete medicale, precum și O.G. nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale;

Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ;

În temeiul art. 36, alin. 2, lit. „c”, alin. 5, lit. „b”, și alin. 6, lit. „a”, pct. 3, al art. 45, alin. 1, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se revocă H.C.L. nr. 179/30.08.2017 privind concesiunea unui cabinet medical, respectiv a spațiului medical din cadrul Dispensarului nr. 3-5, situat în str. Bogdan Dragoș, nr. 109, Roman, format din ½ cotă parte indiviză din cabinetul medical nr. 6, ½ din sala de tratamente și cota-parte indiviză din spațiile comune aferente.

Art. 2 Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului Roman, persoanelor si autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU