HCL nr. 176 din 22.08.2019

  0
  936

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 176 din 22.08.2019

  privind modificarea H.C.L. nr. 98/2019 privind aprobarea vânzării unor imobile

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând referatul de aprobare nr. 15491/12.08.2019 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum și raportul de specialitate nr. 15527 din 12.08.219 al Direcţiei Juridice și Administrație Publică;

  Văzând avizul favorabil nr. 67 din 22.08.2019 al Comisiei urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 177 din 22.08.2019 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 15969 din 22.08.2019 al Secretarului general al municipiului Roman;

  Având în vedere cererea nr. 14387/25.07.2019 înaintată de dna Preda Florentina, în calitate de titular al II PREDA FLORENTINA;

  Luând în considerare dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. „c” și ale alin. 6, lit. „b” din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul Administrativ;

  În temeiul prevederilor art. 129, alin. (14), ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, ajhget+lin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit.„a”„ din același act normativ;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă modificarea punctului 1 din anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 98/2019, care va avea următorul conținut:

  Nr. crt. Concesionar/chiriaş Adresă teren Supraf. m.p. Valoare totală Euro/lei Valoare unitară -euro- Obs.
  1. Preda Florentina, în calitate de titular al II PREDA FLORENTINA Str. Tudor Vladimirescu, f.n. 24,00 1330/6340 55,42 fără TVA

  Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 98/2019 rămând neschimbate.

  Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Dragoș-Viorel MOROȘANU

  Contrasemnează,
  Secretarul general al Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU