HCL nr. 175 din 27.08.2020

0
HCL nr. 175 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 175 din 27.08.2020

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 155/2017 privind aprobarea închirierii unui imobil

Examinând referatul de aprobare nr. 16287 din 20.08.2020 iniţiat de către doamna Ioana-Roxana Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman, cu atributii de primar, precum şi raportul de specialitate comun nr. 16309 din 21.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 16347 din 21.08.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 72 din 24.08.2020 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 176 din 24.08.2020 al Comisiei juridice;

Având in vedere minuta nr. 16268 din 20.08.2020, încheiată la negocierea prelungirii contractului;

În temeiul prevederilor art. 1777 din Noul Cod Civil, ale art. 129, alin. 2, lit. „d” și alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea art. 2 din H.C.L. nr. 155/2017, care va avea următorul cuprins:

  • „Art. 2. Se aprobă prețul chiriei pentru imobilul menționat la art. 1 în cuantum de 1100 Euro/lună, în echivalentul în lei la data plății”.

Art. 2 (1)Se aproba prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul situat în mun. Roman, str. Ion Ionescu de la Brad, nr. 5, cu o perioada de 3 ani, respectiv de la data de 01.08.2020 pâna la 01.08. 2023.
(2) Proprietarul imobilului va proceda la efectuarea pe cheltuiala proprie a lucrarilor de reparații la acoperisul cladirii, pana la data inceperii anului școlar.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU