HCL nr. 174 din 27.08.2020

0
HCL nr. 174 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 174 din 27.08.2020

privind aprobarea rectificării unui contract de vânzare cumpărare

Examinând referatul de aprobare nr. 16124 din 19.08.2020 iniţiat de către doamna Viceprimar cu atribuții de Primar- Roxana Ioana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 16189 din 20.08.2020 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 16347 din 21.08.2020 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 71 din 24.08.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 175 din 24.08.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresa transmisă de către Direcția Municipal Locato înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 15976/17.08.2020, prin care se solicită îndreptarea unor erorii materiale strecurate în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 12300/19.03.1993, formulată de către doamna Corcodel Mihaela (fiica lui Țucu Constantin și Elena Rodica);

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140, alin. (1) și art. 196, alin.(1), lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 12300/19.03.1993 încheiat între RAGLT și domnii Țucu Constantin și Elena, ce are ca obiect apartamentul nr. 60 situat în bl. 18, sc. C, et. IV, nr. 60, situat în municipiul Roman, str. Smirodava, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Țucu Constantin și Elena Rodica în loc de Țucu Constantin și Elena, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Viceprimarul cu atribuții de Primar și Direcția Municipal Locato va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU