HCL nr. 173 din 27.08.2020

0
HCL nr. 173 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 173 din 27.08.2020

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 16132 din 19.08.2020 înaintat de Viceprimar cu atribuții de primar al Municipiului Roman – Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 16181 din 20.08.2020 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 16347 din 21.08.2020 dat de către Secretarul general Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 70 din 24.08.2020 al Comisiei pentru Urbanism şi Amenajarea Teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 174 din 24.08.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. 1, lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. 2, lit ,,c”şi alin. 6, lit. ,,a” şi ,,b”, ale art.139, alin.3, ale art.140, ali, 1, ale art.196, alin.1, lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 1,00 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situat pe Artera Vest, f.nr. pentru amplasarea unei firide de branșament pentru:

  • ,, Alimentare cu energie electrică hală S.C. TOBO TRANSPORTING S.R.L.”

Art. 2 Se instituie dreptul de uz cu titlul gratuit, pe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenului în suprafață de 2,00 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situat pe str. Oituz, nr. 5 bis, pentru amplasarea unei firide de branșament și a unui stâlp pentru:

  • ,, Alimentare cu energie electrică restaurant S.C. BENTEO COM S.R.L.”

Art. 3 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafaţă de 10,00 mp situat pe Artera Vest f.nr. pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,, Alimentare cu energie electrică hală S.C. TOBO TRANSPORTING S.R.L.”

Art. 4 Se instituie dreptul de servitute cu titlu gratuit în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra terenului în suprafaţă de 5,00 mp situat pe str. Oituz nr.5 bis pe durata executării lucrărilor aferente obiectivului de investiţii ,, Alimentare cu energie electrică restaurant S.C. BENTEO COM S.R.L.”

Art. 5 Viceprimarul cu atribuții de primar al Municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire, prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU