HCL nr. 172 din 27.08.2020

0
HCL nr. 172 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 172 din 27.08.2020

privind aprobarea rectificării bugetului local consolidat, al bugetului instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, a listei de investiţii, a listei de investiții la Club Sportiv Municipal Roman și a listei de investiții la Direcția de Asistență Socială Roman pe anul 2020

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 16393 din 24.08.2020 iniţiat de către doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atributii de primar, precum și raportul de specialitate nr. 16537 din 25.08.2020 întocmit de către Direcţia Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 16599 din 26.08.2020 al Secretarului general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 63 din 27.08.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 181 din 27.08.2020 al Comisiei juridice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă rectificarea bugetul local pe anul 2020, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă rectificarea bugetului instituțiilor și activităților integral sau parțial din venituri proprii și subvenții, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiții finanțate din bugetul local, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă rectificarea listei obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare la Club Sportiv Municipal Roman, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare la Directia de Asistenta Sociala Roman, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Direcția Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 7 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU