HCL nr. 173 din 26.07.2018

0
HCL nr. 173 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 173 din 26.07.2018

privind plata unor despăgubiri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 13266 din 10.07.2018 iniţiată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 13268 din 10.07.2018 întocmit de Direcția Economică și Biroul Juridic-Contencios;

Luând în considerare adresa nr. 12634/02.07.2018 înaintată de dl. Olteanu Dan Dumitru;

Văzând avizul favorabil nr. 94 din 26.07.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 173 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 dat de Secretarul municipiului Roman.

În temeiul prevederilor art. 36, alin. 2, lit. „c”, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. “b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă despăgubirea d-lui Olteanu Dan Dumitru, proprietarul autoturismului marca Ford Fiesta, cu nr. de înmatriculare NT-05-ZRF, avariat ca urmare a fenomenelor meteo produse în data de 28.06.2018.

Art. 2 Costul reparațiilor autoturismului indicat la art. 1 urmează a fi stabilit în urma efectuării unei expertize auto cu privire la acesta, de către un expert judiciar.

Art. 3 Direcţia Economică va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU