HCL nr. 174 din 26.07.2018

0
HCL nr. 174 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 174 din 26.07.2018

privind aprobarea prelungirii unui acord de parteneriat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 13353 din 11.07.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13354 din 11.07.2018 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;

Văzând avizul favorabil nr. 45 din 26.07.018 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, avizul favorabil nr. 174 din 26.07.2018 al Comisiei juridice precum şi avizul pentru legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare cererea Asociației Betania nr. 27/11.07.2018 înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 13350/11.07.2018 prin care se solicită prelungirea Acordului de parteneriat aprobat prin H.C.L. nr. 91/2013 cu o perioadă de 5 ani;

În temeiul art. 36, ale art. 45, alin. 1, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă prelungirea cu 5 ani a acordului de parteneriat încheiat cu Asociația Creștină de Caritate, Misiune și Ajutor Olanda-România „Betania”, acord aprobat prin H.C.L. nr. 91/2013.

Art. 2 Se împuternicește Primarul municipiului Roman, prin serviciile subordonate, să încheie și să semneze actul adițional de prelungire al acorduluide parteneriat menționat la art. 1.

Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU