HCL nr. 172 din 26.07.2018

0
HCL nr. 172 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 172 din 26.07.2018

privind aprobarea componenței unor comisii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 13348 din 11.07.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 13349 din 11.07.2018 întocmit de către Compartimentul Administrație Publică și Relația cu Consiliul Local;

Văzând avizul favorabil nr. 35 din 26.07.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 172 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Decretului nr. 478/1954 privitor la donaţii făcute statului, precum şi cele ale art. 1011, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă;

În temeiul art. 36, alin. 9, ale art. 45, alin. 1, precum şi al art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă componența Comisiei pentru circulație din Municipiul Roman după cum urmează:

 1. Președinte: Iulian Sebastian NEGRU – Arhitect;
 2. Vicepreședinte: Costel ENACHE- Direcția de Servicii Edilitare;
 3. Secretar: Bogdănel-Ionel DĂNĂILĂ – Serviciu Administrare Parcări și Semnalizare Rutieră;
 4. Membru: Dan Felician IONIȚĂ – Director Tehnic;
 5. Membru: Cristian-Dănuț MALEI – Direcția Poliția Locală Roman;
 6. Membru: Valentin Iulian BĂETANU – comisar șef Poliția Municipală Roman;
 7. Membru: Nicolae Bogdan CURCUDEL – consilier local;
 8. Membru: Daniel-Laurențiu VASILIU- consilier local;
 9. Membru: Leonard ACHIRILOAEI- consilier local;

(2) Principalele atribuții ale comisei sunt:

 • elaborarea de propuneri privind reglementarea circulației (restricții de tonaj, viteză, sensuri unice, instalarea, aplicarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor destinate siguranței circulației, programe sau intervale orare pe timpul nopții, în care oprirea sau staționarea este permisă pentru distribuirea mărfurilor, etc);
 • elaborarea de propuneri privind crearea de noi căi de circulație, parcări, etc;

Art. 2 (1) Se aprobă componența Comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, după cum urmează:

 1. Ioana Roxana IORGA: Viceprimarul Municipiului Roman;
 2. Lucian-Ioan PASCARIU: Director S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A. Roman;
 3. Mioara Cocea: Serviciul Monitorizare, Control și Marketing Instituțional;
 4. Manuela TĂTARU: Serviciul Administrație Publică Locală;
 5. Carmen-Ernestina STANCIU: Direcția Locală de Evidență a Persoanelor;
 6. Corina-Ionela POPA: Biroul Juridic-Contencios;
 7. Eusebiu LUPU: SC MUNICIPAL LOCATO SERV S.A.;

Art. 3 Se aprobă componența Comisiei speciale pentru închirierea contractelor de atribuire în gestiune delegată a serviciului de transport public în regim de taxi și în regim de închiriere, după cum urmează:

 1. Constantin GHICA: consilier local;
 2. Radu-Cătălin CURPĂN: consilier local;
 3. Valeriu-Constantin VARTOLAȘ: Serviciul Autorizări Comercial, Transport;
 4. Gheorghe SIMIONESCU: Serviciul Autorizări Comercial, Transport;
 5. Corina-Ionela POPA: Biroul Juridic-Contencios;

Art. 4 Se aprobă componența Comisiei de licitație pentru concesionarea de terenuri destinate construcțiilor, după cum urmează:

 1. Președinte: Ioana Roxana IORGA – Viceprimarul Municipiului Roman;
 2. Vicepreședinte: Oana-Irina MAZĂRE – Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 3. Secretar: Liliana-Maura CONDURESCU – Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;
 4. Membru: Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ – consilier local;
 5. Membru: Daniel-Laurențiu VASILIU – consilier local;
 6. Membru: Gabriela PISICĂ – Direcția de Impozite și taxe Locale;
 7. Membru: Maricica BENCHEA – Serviciul Buget-Contabilitate;

Art. 5 Se aprobă componența Comisiei de Ordine Publică a Municipiului Roman, după cum urmează:

 1. Lucian-Ovidiu MICU – Primarul Municipiului Roman;
 2. Ioana Roxana IORGA – Viceprimarul Municipiului Roman;
 3. Gheorghe CARNARIU– Secretarul Municipiului Roman;
 4. Dragoș Constantin BĂLĂU– Poliția Municipiului Roman;
 5. Cristian-Dănuț MALEI – Direcția Poliția Locală Roman;
 6. Iulia HAVRICI-TOMȘA – consilier local;
 7. George-Alexandru BĂLAN – consilier local;

Art. 6 Se aprobă componența Comisiei de vânzare a locuințelor A.N.L. din Municipiul Roman, după cum urmează:

 1. Președinte: Ioana Roxana IORGA – Viceprimarul Municipiului Roman
 2. Membru: Ciprian ALEXANDRU– Direcția Economică;
 3. Membru: Iulian Sebastian NEGRU – Arhitect;
 4. Membru: Carmen-Ernestina STANCIU– Direcția Locală de Evidență a Persoanelor;
 5. Membru: Mioara COCEA – Serviciul Monitorizare Servicii de Utilități Publice;
 6. Membru: Corina-Ionela POPA – Biroul Juridic-Contencios;
 7. Membru: Eusebiu Lupu – S.C. MUNICIPAL LOCATO SERV S.A;

Art. 7 (1) Se aprobă componența Comisiei pentru vânzarea terenurilor proprietate privată a Municipiului Roman, după cum urmează:

 1. Ioana-Roxana IORGA – Viceprimarul Municipiului Roman;
 2. Constantin HOLBAN– consilier local;
 3. Ilie BOLOCA – consilier local;
 4. Iulian Sebastian NEGRU – Arhitect;
 5. Gabriela PISICĂ – Direcția de Impozite și Taxe Locale;
 6. Ciprian-Dorin ALEXANDRU – Direcția Economică;
 7. Dna Corina-Ionela POPA – Biroul Juridic-Contencios;

(2) „Se aprobă vânzarea unor terenuri aparţinând domeniului privat al municipiului Roman, care îndeplinesc următoarele condiţii:

 • utilizatorii să le deţină în baza unor contracte de concesiune şi/sau de închiriere;
 • terenurile să nu fie revendicate de foştii proprietari;
 • terenurile să fie situate în intravilan;
 • să fie ocupate cu construcţii proprietatea concesionarului, mai puţin cele destinate exclusiv construirii de chioşcuri şi garaje;
 • criteriile să fie îndeplinite cumulativ.”

(3) Se aprobă vânzarea tuturor terenurilor destinate construirii de locuințe, care au fost concesionate sau închiriate în acest scop.

Art. 8 Se aprobă componența Comisiei de avizare a cererilor privind organizarea adunărilor publice în municipiul Roman, după cum urmează:

 1. Lucian-Ovidiu MICU – Primarul Municipiului Roman;
 2. Gheorghe CARNARIU – Secretarul Municipiului Roman;
 3. Cms. Dragoş Constantin BĂLĂU – Poliţia Municipiului Roman;
 4. Lt. Col. Iulian MUNTEANU – Inspectorul Județean de Jandarmi Neamţ;
 5. Cristian-Dănuț MALEI – Direcția Poliţia Locală Roman.

(2) Se aprobă numirea ca membrii supleanţi ai Comisiei de avizare a cererilor privind organizarea adunărilor publice în municipiul Roman, următoarele persoane:

 1. Sub.Cms. Viorel SOLOMON – Poliţia Municipiului Roman;
 2. Lt. col. Marius MORARIU – Inspectoratul Judeţean de Jandarmi Neamţ.

(3) Se stabilesc următoarele zone din municipiul Roman în apropierea cărora se interzice organizarea şi desfăşurarea de adunări publice:

 • Sucursala Regională Căi Ferate Iaşi – Staţia Căi Ferate Roman – str. Ştefan cel Mare, nr. 271;
 • Autogara Roman – str. Mihai Viteazu, nr. 13.
 • Spitalul municipal Roman şi secţiile secundare (spitalul vechi, policlinica) – str. Tineretului, nr. 28 și str. Speranţei, nr. 11;
 • Spitalul de Psihiatrie „Sf. Nicolae” Roman – str. Ion Nanu, nr. 4;
 • Unităţile militare din municipiul Roman:
  • UM 01408 – bd. Republicii, nr. 41;
  • UM 01144 – str. Prof. Dumitru Mărtinaş, nr. 3 – 5;
  • UM 01145 – str. Prof. Dumitru Mărtinaş, nr. 3 – 5;
  • UM 01147 – str. Prof. Dumitru Mărtinaş, nr. 3 – 5;
 • Poliţia municipiului Roman – str. Bogdan Dragoş, nr. 16;
 • Comandamentul de Jandarmi Judeţean Neamţ – Secţia Jandarmi Roman – str. Ștefan cel Mare, nr. 246;
 • Grupul de Pompieri „Petrodava” Piatra Neamţ – Secţia de Pompieri Roman – str. Ştefan cel Mare, nr. 261.

Art. 9 Se aprobă componența Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiilui Roman în următoarea componență:

 • Preşedinte: Lucian-Ovidiu MICU – Primarul municipiului Roman;
 • Membri: Gheorghe CARNARIU – Secretarul municipiului Roman (secretar al comisiei);
 • Ciprian–Dorin ALEXANDRU – Direcția Economică;
 • Iulian Sebastian NEGRU – Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;
 • Carmen–Manuela TĂTARU – Serviciu Administrație Publică Locală;
 • Corina Ionela POPA – Biroul Juridic–Contencios;

Art. 10 Se aprobă constituirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, în următoarea componenţă:

 1. membri de drept:
  • Ioana Roxana IORGA – viceprimarul municipiului Roman;
  • Gelu TUDORACHE – arhitect, membru RUR;
  • Dan FLOREA – arhitect, membru RUR
  • Mihai HAIVAS – arhitect, membru RUR;
  • Andrei CIUBOTARU – arhitect, membru RUR;
  • Ana-Maria ALEXE – arhitect;
  • Nicolae BOGOI-MAHU-RUSIN – inginer constructor.
 2. membri supleanți:
  • Magdalena HUȚANU – arhitect;
  • Andreea Cătălina DĂNILĂ– arhitect;
  • Adrian CIOBANU – muzeograf – Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.

Art. 11 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 34/29.04.2004, H.C.L. nr. 92/12.07.2007, H.C.L. nr. 138/25.10.2007, H.C.L. nr. 103/06.08.2008, H.C.L. nr. 110/06.08.2008, H.C.L. nr. 13/29.01.2009, H.C.L. nr. 93/30.04.2009, H.C.L. nr. 116/18.06.2009, H.C.L. nr. 135/30.06.2009, H.C.L. nr. 8/28.01.2010, H.C.L. nr. 31/11.03.2010, art. 3 din H.C.L. nr. 133/18.10.2010, H.C.L. nr. 134/18.10.2010, H.C.L. nr. 23/09.02.2011, H.C.L. nr. 42/31.03.2011, H.C.L. nr. 65/25.05.2011, H.C.L. nr. 7/31.01.2012, H.C.L. nr. 82/30.08.2012, H.C.L. nr. 111/20.09.2013, H.C.L. nr. 175/19.12.2014, H.C.L. nr. 82/08.05.2015, H.C.L. nr. 61/02.03.2016, H.C.L. nr. 145/26.07.2016, H.C.L. nr. 4/26.01.2017, H.C.L. nr. 93/28.04.2017, H.C.L. nr. 107/17.05.2018 precum și orice dispoziție contrară se abrogă;

Art. 12 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU