HCL nr. 171 din 27.08.2020

0
HCL nr. 171 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 171 din 27.08.2020

privind aprobarea concesionării directe a unor terenuri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 16039 din 18.08.2020 înaintat de către Viceprimar cu atribuții de Primar – d-na Ioana-Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 16110 din 19.08.2020 al Direcţiei de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 16347 din 21.08.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 68 din 24.08.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum şi avizul favorabil nr. 172 din 24.08.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R modificată şi completată, ale art. 39, art. 48, alin. 3, art. 56, alin. 1 şi anexei 1 la Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul;

Având în vedere avizele favorabile nr. 1456, 1455 din 18/08.2020 și nr. 1291/20.07.2020, privind neîncadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului național de apărare, emise de către Administrația Națională a Rezervelor de Stat și Probleme Speciale – Structura Teritorială Neamț;

În temeiul dispoziţiilor art. 108, alin. 1, lit. „b” și „c”, art. 129, alin. 2, lit. “c” și alin. 6, lit. „a” şi „b”, ale art. 139, alin. 3, ale art. 140, alin. 1, ale art. art. 362, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Aprobă Studiul de Oportunitate nr. 16.038/18.08.2020 privind concesionarea directă a terenurilor înscrise in anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Aprobă concesionarea directă, a terenurilor înscrise in anexa nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcţia Urbanism şi Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU