HCL nr. 171 din 26.07.2018

0
HCL nr. 171 din 26.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 171 din 26.07.2018

privind acceptarea unei donaţii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 13313 din 11.07.2018 înaintată de către Primarul Municipiului Roman – dl. Lucian–Ovidiu Micu, precum şi raportul de specialitate nr. 13314 din 11.07.2018 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;

Văzând avizul favorabil nr. 44 din 26.07.2018 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 171 din 26.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul de legalitate nr. 14241 din 26.07.2018 al Secretarului Municipiului Roman;

Având în vedere prevederile Decretului nr. 478/1954 privitor la donaţii făcute statului, precum şi cele ale art. 1011, alin. (3) din Noul Cod de Procedură Civilă;

În temeiul prevederilor art. 36, alin. (1), ale art. 121, alin. (3), ale art. 45, alin. (1), ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001/R privind administraţia publică
locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se acceptă promisiunea de donaţie autentificată sub nr. 441 din 10.04.2017 la Biroul Individual Notarial “Tănase Adrian Alin” făcută de S.C. ZEN BUILD DEVELOPMENT S.R.L. cu privire la terenul intravilan, în suprafaţă de 1707 m.p., situat în municipiul Roman, b-dul Nicolae Bălcescu, județul Neamţ, identificat cu nr. Cadastral 57220, intabulat în CF a municipiului Roman sub acelaşi număr, în vederea realizarii obiectivului de investiţii “Sens giratoriu la intersecția b-dului Nicolae Bălcescu cu artera Roman Vest”.
Configuraţia şi vecinataţile sunt prevăzute în Planul de amplasament – anexă la prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul Municipiului Roman să semneze actul de donație în formă autentică şi toate documentele privind finalizarea transferului dreptului de proprietate şi îndeplinire a formalităţilor de publicitate imobiliară.

Art. 3 Hotărârea se va comunica, prin grija Secretarului Municipiului Roman, către donatar şi toate persoanele interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU