HCL nr. 170 din 27.08.2020

0
HCL nr. 170 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 170 din 27.08.2020

privind aprobarea încheierii unui Acord de colaborare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 16195 din 20.08.2020 inițiat de dna. Ioana-Roxana Iorga – Viceprimarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 16298 din 21.08.2020 întocmit de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 16347 din 21.08.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 18 din 24.08.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 171 din 24.08.2020 al Comisiei juridice.

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „c” și lit. „e”, ale alin. (7), lit. „a” și lit. „d”, ale alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6) precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 (1) Se aprobă colaborarea MUNICIPIULUI ROMAN cu S.C. EX LIBRIS S.R.L. în vederea realizării în comun la Roman, a proiectului de interes public local „Cuibul de cărți”.
(2) Se aprobă Acordul de colaborare dintre MUNICIPIUL ROMAN și S.C. EXLIBRIS S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Viceprimarul municipiului Roman cu atribuții de primar, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de colaborare cu S.C. EX LIBRIS S.R.L., așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Direcția Servicii Edilitare și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T. vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU