HCL nr. 170 din 26.07.2018

  0
  1137

  ROMÂNIA
  JUDEŢUL NEAMŢ
  MUNICIPIUL ROMAN
  CONSILIUL LOCAL

  H O T Ă R Â R E

  Nr. 170 din 26.07.2018

  privind îndreptarea unei erori materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 128/2018

  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

  Examinând expunerea de motive nr. 13406 din 12.07.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialiate nr. 13407 din 12.07.2018 întocmit de către Biroul JuridicContencios;

  Văzând avizul favorabil nr. 93 din 26.07.2018 al Comisiei pentru bugetfinanțe, avizul favorabil nr. 170 din 14241 din 26.07.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

  În temeiul art. 36, alin. (2), lit „c”, alin. (3), lit. „c” și alin. (5), lit. „b”, ale art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

  HOTĂRĂŞTE

  Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul H.C.L. nr. 128/2018, care va avea următorul conținut:
  „Art. 1. Se aprobă vânzarea directă către chiriașa Buză Liliana, a imobilului situat în Roman, str. Tinosului, nr. 23, compus din 3 camere și dependințe, având o suprafață construită la sol de 71 m.p. și suprafață construită desfășurată de 71 m.p., înscris în Cartea funciară a municipiului Roman nr. 59017, având nr. cadastral 59017-C1”.

  Art. 2 Celelalte prevederi ale H.C.L. nr. 128/2018 rămân neschimbate.

  Art. 3 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

  Preşedinte de şedinţă
  Consilier,

  Constantin GHICA

  Contrasemnează,
  Secretarul Municipiului Roman,
  Gheorghe CARNARIU