HCL nr. 169 din 27.08.2020

0
HCL nr. 169 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 169 din 27.08.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 183/2016 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 16051 din 18.08.2020 inițiat de către dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atribuții de primar, precum și raportul de specialitate nr. 16090 din 19.08.2020 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 16347 din 21.08.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 17 din 24.08.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 170 din 24.08.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 11, alin. 4, lit. „e” din O.U.G. nr. 75/2005 privind asigurarea calității educației, cu modificările și completările ulterioare;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140 precum și art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 183/2016 așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 20/2017, H.C.L. nr. 143/2018 și H.C.L. nr. 51/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Comisiile de Evaluare și Asigurare a Calității ale unităților de învățământ din Municipiul Roman, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • se desemnează doamna consilier local Carmen-Elena Diaconu ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Colegiului Tehnic „Miron Costin” Roman.
  • se desemnează domnul consilier local Adrian Bolea ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Comisia de Evaluare și Asigurare a Calității a Clubului Copiilor Roman.

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU