HCL nr. 16 din 31.01.2018

0
HCL nr. 16 din 31.01.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 16 din 31.01.2018

privind revocarea unei hotărâri

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 1609 din 26.01.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 1610 din 26.01.2018 al Biroului Juridic Contencios ;
Văzând avizul favorabil nr. 7 din 31.01.2018 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, avizul favorabil nr. 16 din 31.01.2018 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 1924 din 31.01.2018 dat de către Secretarul municipiului Roman;
Având în vedere prevederile art. 1, alin. (6) din Legea nr. 554/2004 – Legea contenciosului administrativ;
În temeiul dispoziţiilor art. 36, ale art. 45, alin. (1), precum şi ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R a administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Roman nr. 283 din data de 21.12.2017.
Art. 2 Secretarul municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,
Radu Cătălin CURPĂN

Contrasemnează
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU