HCL nr. 16 din 26.01.2023

0
HCL nr. 16 din 26.01.2023

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

 Nr. 16 din 26.01.2023
privind aprobarea înscrierii în Cartea funciară a dreptului de proprietate al municipiului Roman asupra unor imobile

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând Proiectul de hotărâre nr. 3805 din 18.01.2023 și referatul de aprobare nr. 3806 din 17.01.2023 înaintate de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 3983 din 18.01.2023 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 5274 din 20.01.2023 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, precum și avizul favorabil nr. 5 din 25.01.2023 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 16 din 25.01.2023 al Comisiei Juridice;

Având în vedere Declarația de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil dată de dnii Farcaș Bogdan, Farcaș Daniela Roxana și Bâzgan Mihaela, autentificată sub nr. 3386/16.12.2022 de BIN Buțureanu-Cărpușor Andreea Luminița și înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 392/04.01.2023, precum și Acordul nr. 3342/23.11.2022 eliberat de Alpha Bank SA;

Vâzând Declarația de renunțare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil dată de dl. Tănase Adrian Alin, autentificată sub nr. 3385/16.12.2021 (îndreptată prin Încheierea de îndreptare a erorii materiale nr, 2/19.01.2023, în sensul menționării corecte a anului autentificării declarației ca fiind 2022 în loc de 2021 cum greșit s-a consemnat) de BIN Buțureanu-Cărpușor Andreea Luminița și înregistrată la Primăria municipiului Roman cu nr. 394/04.01.2023;

Luând în considerare prevederile art. 889 C. civ, ale art. 553, alin. 2 și ale art. 562, alin. 2 din același act normativ, precum și dispozițiile art. 129, alin. (2), lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139 alin. (2), al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. 1, lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se ia act de declarația de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 3386/16.12.2022 de BIN Buțureanu-Cărpușor Andreea

Luminița, formulată de dnii Bâzgan Mihaela, Farcaș Bogdan și Farcaș Daniela Roxana cu privire la suprafața de 2700mp teren drum situat în intravilanul municipiului Roman, str. Viitorului, jud. Neamț, sola 35, parcela 370/16, identificat cu nr cadastral 59396, înscris în CF nr. 59396 a localității Roman, având următoarele vecinătăți:

N- Mangalagiu Marian, având NC 59370 și lot 1;
E- drum de exploatare
S- Iftimie Emil având NCP 1156
V – str. Viitorului

Art. 2. Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară, în favoarea municipiului Roman, a dreptului de proprietate cu privire la imobilul identificat la art. 1 din prezenta hotărâre, liber de orice sarcini, precum și preluarea acestui imobil în domeniul privat al unității administrativ teritoriale.

Art. 3. Se ia act de declarația de renunțare la dreptul de proprietate autentificată sub nr. 3385/16.12.2021 (îndreptată prin Încheierea de îndreptare a erorii materiale nr, 2/19.01.2023, în sensul menționării corecte a anului autentificării declarației ca fiind 2022 în loc de 2021 cum greșit s-a consemnat) de BIN Buțureanu-Cărpușor Andreea-Luminița, formulată de dl. Tănase Adrian Alin cu privire la suprafața de 781mp teren situat în mun. Roman, str. Viitorului f nr, jud. Neamț, punct numit „Oraca”, sola 35, parcela 370/14, identificat cu nr. cadastral 61129, înscris în CF 61129 a localității Roman, având următoarele vecinătăți:

N- NC 59396
E- Drum exploatare
S- NC 61130 și NC 61104
V- str. Viitorului

Art. 4. Se aprobă înscrierea în Cartea Funciară, în favoarea municipiului Roman, a dreptului de proprietate cu privire la imobilul identificat la art. 3 din prezenta hotărâre, liber de orice sarcini, precum și preluarea acestui imobil în domeniul privat al unității administrativ teritoriale.

Art. 5. Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Direcția Juridică și Administrație Publică și Direcția Economică.

Art. 6. Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Gheorghe-Ovidiu MĂRTICI

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi ”pentru” 18
Nr. total al aleșilor locali prezenți 19 Voturi ”împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 2 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 1