HCL nr. 17 din 07.02.2020

0
HCL nr. 17 din 07.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 17 din 07.02.2020

privind aprobarea Regulamentului de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de bază şi medicamente

Examinand referatul de aprobare nr. 1895 din 28.01.2020 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum si raportul de specialitate nr. 2034 din 29.01.2020 întocmit de către Direcția de Asistență Sociala a municipiului Roman;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 2330 din 30.01.2020 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 3 din 04.02.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul favorabil nr. 17 din 04.02.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 6, lit. „z”, alin. (hh), ale art. 15, alin. 3, precum și ale art. 16, alin. 5 din Legea nr. 292/2011 privind asistenţa socială;

Având în vedere prevederile Legii nr. 448/2006R privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cele ale Legii nr. 116/2002 privind prevenirea şi combaterea excluziunii sociale, precum și cele ale Legii nr. 17/2000R privind asistenţa socială a persoanelor vârstnice;

În conformitate cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”si alin. 3, lit. „c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. 1, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Regulamentul de acordare a tichetelor sociale, în vederea achiziţionării de alimente de baza şi medicamente, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 59/21.03.2019 se abrogă.

Art. 3 Direcția de Asistență Socială va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărarea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU