HCL nr. 16 din 07.02.2020

0
HCL nr. 16 din 07.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 16 din 07.02.2020

privind aprobarea bugetului local consolidat al municipiului Roman pe anul 2020 şi a listelor de investiţii finanțate din : bugetul local, bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii şi subvenţii, și din bugetul creditelor interne

Examinand referatul de aprobare nr. 2040 din 29.01.2020 iniţiat de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, raportul de specialitate nr. 2237 din 30.01.2020 întocmit de Direcția Economică, precum și raportul de specialitate suplimentar nr. 2619 din 04.02.2020 întocmit de Direcția Economică;

Văzând avizul de legalitate nr. 2330 din 30.01.2020 al Secretarului General al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 10 din 04.02.2020 al Comisiei pentru buget finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 16 din 04.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 39 din Legea nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale Legii nr. 5/2020 – Legea Bugetului de Stat pe anul 2020;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și alin. 4, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. l, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrative;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă bugetul local pe anul 2020 conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se aprobă bugetul instituţiilor și activităților finanţate integral sau parţial din venituri proprii, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă bugetul creditelor interne, conform anexei nr. 3 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul local Proiecte FEN, conform anexei nr. 4 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 5 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din bugetul de dezvoltare, conform anexei nr. 5 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 6 Se aprobă Lista obiectivelor de investiţii finanţate din credite interne, conform anexei nr. 6 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 7 Se aprobă Lista de studii și proiecte finanţate din bugetul de dezvoltare, conform anexei nr. 7 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 8 Se aprobă lista de investiţii la Spitalul Municipal de Urgenţă Roman, conform anexei nr. 8 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 9 Se aprobă lista de investiţii la Direcţia Administrare Pieţe, conform anexei nr. 9 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 10 Se aprobă lista de investiţii la Direcţia Municipal Locato, conform anexei nr. 10 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 11 Se aprobă situația numărului de posturi și a fondului de salarii, conform anexei nr. 11 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 12 Se aprobă acordarea de subvenții pentru acoperirea cheltuielilor serviciilor de utilitate publică delegate în valoare de 3.400 mii lei, din care 3.200 mii lei pentru Direcția Municipal Locato și 200 mii lei pentru Direcția Administrare Piețe.

Art. 13 Prezenta hotărâre se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU