HCL nr. 18 din 07.02.2020

0
HCL nr. 18 din 07.02.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 18 din 07.02.2020

privind aprobarea măsurilor pentru bugetarea participativă în anul 2020

Examinand referatul de aprobare nr. 1808 din 27.01.2020 iniţiată de către dnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 1956 din 28.01.2020 întocmit de către Biroul Control, Strategii și Marketing Instituțional și Direcția Economică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 2330 din 30.01.2020 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 4 din 04.02.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 11 din 04.02.2020 al Comisiei de buget finanțe, avizul favorabil nr. 18 din 04.02.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. b), lit. c) și lit. d), ale art. 139, ale art. 140 precum și cele ale art. 196, alin. 1, lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă implementarea procesului de bugetare participativă la nivelul Municipiului Roman, în exercițiul bugetar aferent anului 2020.

Art. 2 Se aprobă Regulamentul privind bugetarea participativă la nivelul Municipiului Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 Se aprobă alocarea sumei de 200.000 lei, din bugetul local, pentru proiectul/proiectele selectate în cadrul procesului de bugetare participativă.

Art. 4 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 53 din 27.02.2019 și H.C.L. nr. 105 din 18.04.2019 se abrogă.

Art. 5 Primarul municipiului Roman, prin aparatul de specialitate, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 6 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU