HCL nr. 168 din 27.08.2020

0
HCL nr. 168 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 168 din 27.08.2020

privind modificarea H.C.L. nr. 25/2017 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 16049 din 18.08.2020 inițiat de dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atribuții de primar, precum și raportul de specialitate nr. 16089 din 19.08.2020 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T.;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 16347 din 21.08.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman avizul favorabil nr. 16 din 24.08.2020 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învățământ și tineret, precum și avizul favorabil nr. 169 din 24.08.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 96, alin. (1) din Legea nr. 1/2011 – Legea educației naționale, așa cum a fost modificată și completată prin O.U.G. nr. 49/2014 privind instituirea unor măsuri în domeniul educației, cercetării științifice și pentru modificarea unor acte normative, coroborat cu art. 4, alin. 1, lit. b și lit. c din anexa la Ordinul M.E.N. nr. 4619/2014 pentru aprobarea Metodologiei-cadru de organizare și funcționare a consiliului de administrație din unitățile de învățământ preuniversitar, precum și cu prevederile art. 129, alin. 2, lit. „a”, ale alin. 7, lit. „a”, ale art. 139, art. 140 precum şi art. 196, alin. 1, lit. „a”, din O.U.G. nr 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică H.C.L. nr. 25/2017 așa cum a fost modificată prin H.C.L. nr. 93/2017, H.C.L. nr. 185/2019, H.C.L. nr. 209/2019 și H.C.L. nr. 50/2020 privind desemnarea reprezentanților Consiliului Local în Consiliile de Administrație ale unităților de învățământ din Municipiul Roman, conform anexei parte integrantă din prezenta hotărâre, după cum urmează:

  • se desemnează doamna consilier local Carmen-Elena Diaconu ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administrație al Colegiului Naţional „Roman Vodă” Roman,
  • se desemnează doamna consilier local Carmen-Elena Diaconu ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Vasile Alecsandri” Roman,
  • se desemnează doamna consilier local Carmen-Elena Diaconu ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Calistrat Hogaş” Roman.
  • se desemnează domnul consilier local Adrian Bolea ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administrație al Colegiului Tehnic „Petru Poni” Roman,
  • se desemnează domnul consilier local Adrian Bolea ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administrație al Liceului cu Program Sportiv Roman,
  • se desemnează domnul consilier local Adrian Bolea ca reprezentant al Consiliului local al Municipiului Roman în Consiliul de administrație al Școlii Gimnaziale „Mihai Eminescu” Roman.

Art. 2 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri;

Art. 3 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU