HCL nr. 169 din 24.07.2019

0
HCL nr. 169 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 169 din 24.07.2019

privind organizarea competiției de minifotbal seniori „Cupa Romanului” 2019

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 14067 din 19.07.2019 înaintată de către domnul Lucian Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 14068 din 19.07.2019 al C.S.M. Roman;

Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație a C.S.M. Roman nr. 46 din 19.07.2019

Văzând avizul favorabil nr. 42 din 24.07.2019 al Comisiei pentru Administraţie Publică Locală, Sport şi Turism, avizul favorabil nr. 169 din 24.07.2019 al Comisiei Juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de către Secretarul general al municipiului Roman;

În temeiul dispoziţiilor art. 129, alin. 2, lit. ”d” şi alin. 7, lit. ”f”, ale art. 139, alin. 1, ale art. 140, alin. 1, precum şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administartiv;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de Asociere pentru organizarea competiției de minifotbal seniori „Cupa Romanului 2019”, conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre și Regulamentul competiției de minifotbal seniori „Cupa Romanului 2019”, conform anexei nr. 2 – parte integrantă din prezenta hotărâre, eveniment organizat de către Primăria Municipiului Roman și C.S.M. Roman.
(2) Se aprobă taxa de 225 lei/echipă participantă, ce se va încasa de către C.S.M. Roman și care va fi folosită pentru asigurarea premiilor, arbitrajului și a asistenței medicale în cadrul evenimentului sportiv de minifotbal seniori „Cupa Romanului” 2019.

Art. 2 Secretarul general municipiului Roman va asigura, conform legii, comunicarea prezentei hotărâri autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU