HCL nr. 168 din 29.07.2021

0
HCL nr. 168 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 168 din 29.07.2021

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal – „ÎN VEDEREA RIDICĂRII RESTRICȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME ≤ P+2 ETAJE”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 54339 din 19.07.2021 înaintat de către Viceprimarul Municipiului Roman – dnul Radu – Constantin Samson, precum şi raportul de specialitate nr. 54711 din 20.07.2021 al Direcției de Urbanism și Amenajarea Teritoriului ;

Văzând avizul Arhitectului Șef nr. 4/05.07.2021, avizul de legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul nr. 61 din 27.07.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 178 din 27.07.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 2, alin. 2 şi ale art. 13 şi 15 din Legea nr. 50/1991R, modificată şi completată, ale art. 25, art. 47, art. 56, alin. 1 și 3, precum și cele ale anexei 1 la Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, prevederile legii 52/2003 privind transparenta decizionala;

Ținând cont de faptul că faptul ca planul urbanistic zonal a fost supus initierii si dezbaterii publice in data de 22.01.2021 pentru o perioada de 25 de zile si in data de 03.06.2021 pentru o perioada de 25 de zile;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „c” și alin. 6, lit. „c” al art. 139, al art. 140, alin. 1, si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul
administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal „ÎN VEDEREA RIDICĂRII RESTRICȚIEI DE CONSTRUIRE LOCUINȚE INDIVIDUALE ȘI COLECTIVE MICI CU REGIM DE ÎNĂLȚIME ≤P+2 ETAJE” – pct.”Apostoleanca”și pct. Cărămidăriei, Roman, jud. Neamț, proiect nr. 46/2019 elaborat de S.C. SHAPES ZONE STUDIO S.R.L., având ca șef de proiect membru RUR arh. Nicolae E. Ion, beneficiar Achiriloaei Tiberiu, cu valabilitate de 5 ani, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU