HCL nr. 169 din 29.07.2021

0
HCL nr. 169 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 169 din 29.07.2021

privind numirea Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 54522 din 19.07.2021 înaintat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 54709 din 20.07.2021 întocmit de către Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul de legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 al Secretarului General al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 62 din 27.07.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 179 din 27.07.2021 al Comisiei juridice;

Luând în considerare dispozițiile art. 37, alin. 3, din Legea nr. 350/2001R privind amenajarea teritoriului şi urbanismul precum și a art. 141 din Ordonanța
de urgență 57/2019 privind codul administrativ;

În temeiul art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă numirea Comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi urbanism, în următoarea componenţă:
Membri titulari:

 1. Președinte: Viceprimarul municipiului Roman;
 2. Secretar: Dănilă Andreea-Cătălina, Arhitect șef;
 3. Membru – Tudorache Gelu, arhitect, membru RUR
 4. Membru – Florea Dan, membru RUR;
 5. Membru – Ababei Dan, arhitect;
 6. Membru – Alexe Ana-Maria, arhitect, membru RUR;
 7. Membru – Stahia Octavian, arhitect.

Membri supleanți:

 1. Membru – Bogoi-Mahu-Rusin Nicolae, inginer constructor;
 2. Membru – Ciobanu Adrian, muzeograf – Complexul Muzeal Judeţean Neamţ.
 3. Membru – Astanei Iulian, inginer constructor;
 4. Membru – Huțanu Magdalena, arhitect.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă dispozițiile art. 7 din H.C.L. nr. 28/28.01.2021.

Art. 3 Direcția de Urbanism și Amenajarea Teritoriului va duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

Art. 4 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU