HCL nr. 167 din 29.07.2021

0
HCL nr. 167 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 167 din 29.07.2021

privind modificarea H.C.L. nr. 250 din 17.12.2020 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de funcţii
ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 55369/2021 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 55447/2021, întocmit de Direcția Juridică și administrație publică și Serviciul resurse umane, salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 dat de Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 78 din 27.07.2021 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 177 din 27.07.2021 al comisiei juridice;
  • adresele nr. 24166/2021 și nr. 25312/2021 ale Spitalului Municipal de Urgență Roman priivind transformarea posturilor din statul de funcții;
  • deciziile nr. 19/21.07.2021 și 20/21.07.2021 ale Consiliului de Administrație al Spitalului Municipal de Urgența Roman prin care se avizează transformarea posturilor.

Luând în considerare prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul  ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;

  • prevederile art. 129, alin. (2), lit.”a” si alin.(3) lit.”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum si al art. 196, alin. (1), lit.”a” din acelasi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea Anexelor nr.2 și nr.3 ale H.C.L. nr. 250 din 17.12.2020 privind aprobarea organigramei, situaţiei posturilor şi statelor de
funcţii ale Spitalului Municipal de Urgenţă Roman, cu modificările și completările ulterioare, conform anexelor nr. 1 și nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre, începând cu data de 01.08.2021.

Art. 2 Primarul municipiului Roman prin Spitalul Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU