HCL nr. 167 din 27.08.2020

0
HCL nr. 167 din 27.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 167 din 27.08.2020

privind modificarea componenţei unor comisii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 16274 din 20.08.2020 iniţiat de către dna Ioana Roxana Iorga – Viceprimar cu atributii de primar, precum şi raportul de specialitate nr.16286 din 21.08.2020 întocmit de către Birou administrație publică și relația cu Consiliul local;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 16347 din 21.08.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 33 din 24.08.2020 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 168 din 27.08.2020 al Comisiei juridice;

Având în vedere dispoziţiile art. 30 – 34 din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală coroborate cu art. 597, alin. 2, lit. „e” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

Luând în considerare adresa nr. 10755/20.08.2020 înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 16280/20.08.2020 transmisă de către Direcția de Asistență Socială, precum și adresa nr. 16178/20.08.2020 a doamnei Stanciu Carmen-Ernestina;

În temeiul dispoziţiilor art. 124 – 126, ale art. 129, alin. 1, ale art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum și cele ale art. 196, alin, 1, lit. „a” din același act administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se modifică articolul unic al H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016 privind alegerea comisiei de validare, după cum urmează:

Comisia de validare:

 • dna Dana-Lăcrămioara PĂIUȘ; –
 • dnul Mircea BELOIU;
 • dna Liliana CHELARIU;
 • dna Carmen-Elena DIACONU;
 • dnul Daniel-Laurenţiu VASILIU;
 • dnul Ștefan-Grațian IACOB – membru supleant.

Art. 2 Se modifică anexa la H.C.L. nr. 132 din 24.06.2016 privind organizarea comisiilor de specialitate pe principalele domenii de activitate, după cum urmează:

Comisia pentru buget-finanțe – 5 membri:

 • dnul Adrian BOLEA;
 • dna Iulia HAVRICI TOMŞA;
 • dna Liliana CHELARIU;
 • dnul Miluţă SCUTARU;
 • dna Carmen-Elena DIACONU.

Comisia pentru urbanism şi administrarea teritoriului – 5 membri:

 • dnul Bogdan-Costinel ANDRIEȘ
 • d-na Dana-Lăcrămioara PAIUŞ
 • dnul Nicolae Bogdan CURCUDEL
 • dnul Andrei FRON
 • dnul Daniel-Laurenţiu VASILIU.

Art. 3 Se modifică art. 2 – pct. 3, 5 și 6 din H.C.L. nr. 172/26.07.2018, care va avea următorul cuprins:

”Se aprobă componența Comisiei pentru analizarea cererilor de repartizare a locuințelor sociale din fondul locativ al Municipiului Roman, după cum urmează:

 • pct. 3 Mioara COCEA: Serviciul Monitorizare, Servicii de Utilități Publice;
 • pct. 5 Adriana MALEI: Direcția Locală de Evidență a Persoanelor;
 • pct. 6 Corina-Ionela POPA: Șef Birou Juridic-Contencios;

Art. 4 Celelalte prevederi ale hotărârilor H.C.L. nr. 127 din 24.06.2016, H.C.L. nr. 155/2020, H.C.L. nr. 132 din 24.06.2016 și H.C.L. nr. 172/26.07.2018 rămân neschimbate.

Art. 5 Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului Roman, persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU