HCL nr. 166 din 29.07.2021

0
HCL nr. 166 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 166 din 29.07.2021

privind aprobarea modificării structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgenţă Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • referatul de aprobare nr. 54469/2021 iniţiat de către Primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate comun nr. 54887/2020, întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul de legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 77 din 27.07.2021 al comisiei pentru buget-finanţe, precum și avizul favorabil nr. 176 din 27.07.2021 al comisiei juridice;
  • adresa nr. 24139 din 13.07.2021 a Spitalului Municipal de Urgență Roman;
  • avizul favorabil nr. 9708/05.07.2021 al Direcției de Sănătate Publică, județul Neamț.

Luând în considerare:

  • prevederile Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, ale O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către autorităţile administraţiei publice locale, cu modificările şi completările ulterioare, ale H.G. nr. 56/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 162/2008 privind transferul ansamblului de atribuţii şi competenţe exercitate de Ministerul Sănătăţii către autorităţile administraţiei publice locale;
  • prevederile O.M.S. nr. 753/2021 pentru modificarea şi completarea Ordinului ministrului sănătăţii nr. 434/2021 privind aprobarea Planului de măsuri pentru organizarea spitalelor şi a unităţilor de dializă în contextul pandemiei de COVID-19 şi a listei spitalelor şi unităţilor de dializă care asigură asistenţa medicală pentru pacienţi, cazuri confirmate şi suspecte de COVID-19, conform clasificării spitalelor în 3 niveluri de competenţă;
  • prevederile art. 129, alin. (2), lit. ”a” și alin. (3), lit. ”c” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), al art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. ”a” din acelasi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă modificarea structurii organizatorice a Spitalului Municipal de Urgență Roman, conform anexei – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Managerul Spitalului Municipal de Urgenţă Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU