HCL nr. 165 din 29.07.2021

0
HCL nr. 165 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 165 din 29.07.2021

privind aprobarea devizului general reactualizat pentru obiectivul de investiții: “Colectare ape pluviale și modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu, municipiul Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 55441 din 22.07.2021 întocmit şi înaintat de către Primarul Municipiului Roman – Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 55446 din 22.07.2021, întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 82 din 27.07.2021 al Comisiei buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 184 din 27.07.2021 Comisiei juridice;

Văzând Dispoziția de șantier nr. 1/2020 înregistrată sub nr. 14239 din 23.07.2020, Dispoziția nr. 2/2020 înregistrată sub nr. 18463 din 24.09.2020, Dispoziția nr. 1/2021 înregistrată sub nr. 25868/05.04.2021 și Dispoziția nr. 3/2021 înregistrată sub nr. 54676/20.07.2021, proiectul nr. 18/2021 întocmit de S.C. ROGOTEHNIC S.R.L. privind alimentarea cu energie electrică a stațiilor de pompare ape uzate înregistrat sub nr. 54930/20.07.2021, Devizul general reactualizat nr. 55385 din 21.07.2021;

Având în vedere prevederile art. 44, alin.1 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată, prevederile art. 42, alin. 1 din Legea 500/2002 privind finanțele publice, precum și H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/ proiectelor de investiții financiare din fonduri publice ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” și „d”, alin. 4, lit. „d”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum si al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Devizul general reactualizat pentru obiectivul de investiții “Canalizare ape pluviale și modernizare străzi cartier Nicolae Bălcescu, mun.Roman”, conform anexei, care face parte din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 78 din 27.03.2019 se abrogă.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului General al Municipiului Roman, persoanelor și autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU