HCL nr. 166 din 27.07.2022

0
HCL nr. 166 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 166 din 27.07.2022

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local nr. 18 din 14.02.2008 privind aprobarea Normelor locale în domeniul serviciilor de transport public local, modificată și completată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

 

Examinând proiectul de hotărâre nr. 50359 din 21.07.2022 și referatul de aprobare nr. 50383 din 21.07.2022 iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul specialitate nr. 50393 din 21.07.2022 întocmit de către Serviciul Autorizări, Comercial, Transport;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 32 din 25.07.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport și turism, precum și avizul favorabil nr. 185 din 25.07.2022 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile art. 16, alin. (1) și (2), art. 17, alin. (1), lit. c), art. 18, alin. (1), lit. d), art. 28, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 92/2007R privind transportul public local, ale art. 5, alin. (3) din O.U.G. nr. 195/2002R privind circulaţia pe drumurile publice, precum şi ale art.129, alin (2), lit. d și alin.(7), lit. n) și s) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, art. 140 alin. (1), precum și ale art. 196, alin. (1) lit. a) din acelaşi act normativ:

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se completează Anexa 1B la H.C.L. nr. 18/2008, modificată prin H.C.L. nr. 234/2018, H.C.L. nr. 91/2019, H.C.L. nr. 178/2019 și H.C.L. nr. 186/2021, cu Traseul nr. 6 Roman – Cordun, conform Anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2. Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se însărcinează Primarul Municipiului Roman, prin serviciile de specialitate din subordine.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică autorităţilor și persoanelor interesate, prin grija secretarului general al municipiului Roman.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0