HCL nr. 165 din 27.07.2022

0
HCL nr. 165 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 165 din 27.07.2022

privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Având în vedere:

  • Proiectul de hotărâre nr. 48487 din 13.07.2022 înaintat de Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei;
  • referatul de necesitate nr. 8223 din 13.07.2021 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 48488 din 13.07.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 48643 din 14.07.2022 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică și Serviciul Resurse Umane, Salarizare;
  • avizul favorabil nr. 184 din 25.07.2022 al comisiei juridice, avizul favorabil nr. 31 din 25.07.2022 al comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, precum şi avizul de legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 dat de Secretarul general al municipiului Roman;
  • prevederile H.G. nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal, cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile art. 129 alin. 2 lit. a), alin. 3 lit. c) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139, alin (1), ale art. 140, alin.(1), precum și ale art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ din același act normativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă Regulamentul de Organizare și Funcționare al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, conform Anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prevederilor de la art. 1 al prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 129 din data de 20.05.2021 se abrogă.

Art. 3. Primarul municipiului Roman prin Direcția de Asistență Socială a municipiului Roman va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0