HCL nr. 167 din 27.07.2022

0
HCL nr. 167 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 167 din 27.07.2022

privind modificarea unor hotărâri

(H.C.L. nr. 16 din 27.01.2022 privind aprobarea normelor în domeniul serviciului de transport public local de persoane și H.C.L. nr. 93 din 28.04.2022 privind aprobarea Strategiei de contractare a serviciului de transport public local de persoane)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Examinând proiectul de hotărâre nr. 50357 din 21.07.2022 și referatul de aprobare nr. 50367 din 21.07.2022, iniţiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 50386 din 21.07.2022, întocmit de către Serviciul Autorizări Comercial, Transport;

Văzând Referatul de necesitate nr. 50029 din 20.07.2022 întocmit de Serviciul Autorizări, Comercial, Transporturi;

Văzând avizul de legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 33 din 25.07.2022 al Comisiei pentru administrație publică locală, sport şi turism, precum și avizul favorabil nr. 186 din 25.07.2022 al comisiei juridice;

Având în vedere prevederile art. 17, alin. (1), lit. g), h), i) și p), art. 21, alin. (4), art. 23^1, alin. (1), art. 28, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 92/2007 – Legea serviciilor publice de transport persoane în unităţile administrativ-teritoriale, ale Hotărârii nr. 394/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului sectorial/acordului-cadru din Legea nr. 99/2016 privind achiziţiile sectoriale, Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Ordinului nr. 131/1401/2019 privind documentele standard şi contractul-cadru care vor fi utilizate în cadrul procedurilor de delegare a gestiunii serviciului public de transport de persoane în unităţile administrativ- teritoriale, realizat cu autobuze, troleibuze şi/sau tramvaie*);

În conformitate cu art. 129, alin. (2), litera „d”, alin. (7), lit. „n” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (1), art. 140, alin. (1), precum și al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 16/27.01.2022, după cum urmează:

– În Anexa nr. 3 – Studiu de oportunitate în vederea atribuirii contractului de delegare a serviciilor de transport public local de persoane prin curse regulate în municipiul Roman, la capitolul 2, paragraful „Durata contractului de atribuire” (pagina 5), va avea următorul conținut:

Durata contractului de atribuire

Având în vedere că, la data de 03.12.2023 expiră contractul de delegare a gestiunii serviciului de transport public local pentru două trasee, pentru mai buna gestionare a relației cu operatorii de transport este oportună atribuirea contractului pentru restul traseelor pentru durata de un an.

Aceasta se impune ținând cont și de conjunctura actuală privind desfășurarea Planului Național de Redresare și Reziliență, în vederea depunerii documentației pentru obținerea finanțării pentru mijloace de transport nepoluante și renunțarea la cele actuale cu motoare cu ardere internă.”

  • În Anexa nr. 4 – Contract – cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de transport persoane în aria teritorială de competență a municipiului Roman, la Capitolul 5, punctul 5.1. (pagina 6), va avea următorul conținut:

„Durata Contractului este de un an, începând de la Data intrării în vigoare, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 92/2007, cu modificările şi completările ulterioare.”

  • În Anexa nr. 5 – DOCUMENTAŢIE DE ATRIBUIRE, la SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI, la punctul II.1) OBIECTUL

ACHIZIŢIEI, (pag. 7), la Descriere succintă a contractului sau a achiziţiei/ achiziţiilor va fi:

„Delegare de gestiune a serviciului de transport public local de persoane pe raza Municipiului Roman. Contractul se va încheia pe o perioadă de un an.”

  • În Anexa nr. 5, la SECŢIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI,

la punctul II.1) OBIECTUL ACHIZIŢIEI (pag. 7), la Valoarea totală estimată va fi: „Valoarea totală estimată, fără TVA: 1.097.781 lei”.

  • În Anexa nr. 5, după textul cuprinzând LOTUL 2 – TRASEUL NR.

5 (pag. 9), „Valoarea estimată fără TVA a Contractului va fi: 1.097.781 lei”.

  • În Anexa nr. 5, Durata Contractului ( 12), va avea următorul conținut: „Durata în luni 12 luni”.
  • În Anexa nr. 5, la Secțiunea III.1.5) DEPOZITELE ŞI GARANŢIILE SOLICITATE ( 39), Garanția de participare va fi de 10.978 lei (Ofertantul trebuie să prezinte împreună cu oferta o garanţie de participare în cuantum de 1% din valoarea estimată, respectiv de 5.988 lei pentru lotul 1

(traseul 1) și de 4.990 lei pentru lotul 2 (traseul 5), valabilă pentru o perioadă de

120 de zile calculate de la termenul comunicat iniţial pentru depunerea Ofertelor”).

 

Art. 2. Se aprobă modificarea H.C.L. nr. 93/28.04.2022, după cum urmează:

– în Anexa nr. 1 – STRATEGIE DE CONTRACTARE, la titlul 3 – Modalitatea de atribuire (pag. 2), punctul 3.1. Determinarea valorii estimate a achiziției, va avea următorul cuprins:

„Valoarea estimată a achiziției, pe perioada contractuală de un an, este de

1.097.781 lei, fără T.V.A., din care:

  • 790 lei, fără TVA pentru lotul 1 (traseul 1);
  • 991 lei, fără TVA pentru lotul 2 (traseul 5).

Estimarea valorii contractului s-a făcut prin luarea în considerare a duratei anuale de circulație, numărului de călătorii pe oră, a duratei zilnice de efectuare a acestui tip de transport, a tarifului unei călătorii și a numărului de autovehicule utilizate pe fiecare traseu pentru efectuarea acestui serviciu, după cum urmează:

Traseul nr. 1 – Lotul 1

365 zile x 12 călători/oră/autobuz x 15,5 ore/zi x 2,94 lei/călătorie (fără TVA) x 3 autobuze = 598.790 lei, fără TVA.

Traseul nr. 5 – Lotul 2

365 zile x 10 călători/oră/autobuz x 15,5 ore/zi x 2,94 lei/călătorie (fără TVA) x 3 autobuze = 498.991 lei, fără TVA.

Prin urmare, valoarea estimată pentru perioada desfășurării contractului

(un an) este de 1.097.781 lei, fără TVA.”

  • în Anexa nr. 1, la titlul 3 – Modalitatea de atribuire ( 2), alineatul 1 de la Punctul 3.2 va avea următorul conținut:

„Deoarece valoarea estimată a serviciilor, pentru care entitatea contractantă intenționează să încheie contractul de delegare este de 1.097.781 leifără TVA, respectiv este sub pragul de 2.089.574 lei, fără TVA, procedura propusă, conform prevederilor art. 12 alin. (2) din Legea nr. 99/2016 privind achizițiile sectoriale este procedura simplificată.”

  • în Anexa nr. 1, alineatul 1 de la titlul 3.1. Garanția de participare

(pag. 19), va avea următorul conținut:

„Ofertanții vor constitui garanția de participare, în cuantum de 1% din valoarea estimată, respectiv de 5.988 lei pentru lotul 1 (traseul 1) și de 4.990 lei pentru lotul 2 (traseul 5), valabilă pentru o perioadă de 120 de zile calculate de la termenul comunicat iniţial pentru depunerea Ofertelor.”

Art. 3. Primarul Municipiului Roman va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, prin Serviciul Autorizări Comercial, Transport și Serviciul Achiziții Publice.

Art. 4. Hotărârea se va comunica, potrivit legii, prin grija Secretarului general al Municipiului Roman, autorităților și persoanelor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0