HCL nr. 165 din 24.07.2019

0
HCL nr. 165 din 24.07.2019

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 165 din 24.07.2019

privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea exercitarii votului

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 13956 din 17.07.2019 înaintat de către Primarul municipiului Roman – dnul Lucian-Ovidiu Micu, precum si raportul de specialitate nr. 13957 din 17.07.2019 intocmit de catre Directia Tehnica si Investitii;

Văzând avizul favorabil nr. 41 din 24.07.2019 al Comisiei pentru administraţie publică locală, sport şi turism, avizul favorabil nr. 165 din 24.07.2019 al Comisiei juridice, precum avizul pentru legalitate nr. 14311 din 24.07.2019 dat de catre Secretarul general al municipiului Roman;

Având în vedere:

  • Adresa nr. 57/09.07.2019.a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară „AQUA NEAMT”
  • Avizul ANRSC nr. 706287/03.06.2019 privind solicitarea operatorului regional C.J.Apa Serv S.A. de modificarea preturilor și tarifelor la serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare;

Luând în considerare prevederile:

  • Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare- art.8 alin.3 lit.k si d^ si art.10 alin.5;
  • Legii nr. 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare, cu modificarile si completarile ulterioare – art. 12 alin.1 lit i si art. 35 alin.4;
  • H.G. nr. 855/2008 pentru aprobarea actului constitutiv – cadru si a Statutului – cadru ale asociatiillor de dezvoltare in tercomunitara cu obiect de activitate serviciile de utilitati publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 129, alin. (2), lit. d) si alin. (7), lit. n) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, ale art. 140, alin. 1, precum si ale art. 196, alin. (1), lit. a) din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se acordă mandat special reprezentantului Municipiului Roman, dnul Dan-Felician Ionita, să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman împotriva modificării prețurilor și tarifelor la serviciul de alimentare cu apa potabila si de canalizare-epurare.

Art. 2 Se acorda mandat special reprezentantului Municipiului Roman să voteze în Adunarea Generala a Asociațiilor a A.D.I ”.AQUA NEAMT”, în numele şi pe seama Consiliului Local al Municipiului Roman „ÎMPOTRIVĂ” modificării, prin Act aditional, a Contractului de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/ 10.08.2009, incheiat intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „AQUA NEAMT” si Compania Judeteana Apa Serv S.A., (care va include actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional și, dupa caz, si modificarea preturilor și tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa și de canalizare-epurare).

Art. 3 În situatia în care reprezentantul Municipiului Roman desemnat la art. 1 respectiv dnul Dan-Felician Ionita, se afla în imposibilitatea exercitării mandatului incredintat, interesele Municipiului Roman vor fi reprezentate de dl Rudolf-Danut Friesenhahn in calitate de consilier primar, cetatean roman, nascut la data de xx.xx.xxxx, la xxxxxx, domiciliat în xxxxx, str. Xxxxxxxxxxxxxxx, bl. X, ap. X, posesor al C.I. seria XX nr. xxxxxx, eliberata de SPCLEP Roman, la data de xx.xx.xxxx,C.N.P. xxxxxxxxxxxxx.

Art. 4 Se aproba semnarea, prin reprezentantul legal al A.D.I.”AQUA NEAMT”, Presedintele Asociatiei – dl. Radu Tudorel, a Actului Aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor de alimentare cu apa si de canalizare nr. 28/2009, cu privire la actualizarea inventarului bunurilor de retur aferente sistemelor preluate de operatorul regional si, dupa caz, la modificarea preturilor si tarifelor aferente serviciilor de alimentare cu apa si canalizareepurare.

Art. 5 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre ADI AQUA Neamț, precum și autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Dragoș-Viorel MOROȘANU

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU