HCL nr. 167 din 06.07.2018

0
HCL nr. 167 din 06.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 167 din 06.07.2018

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru finantarea din bugetul local a obiectivului de investitii:
”Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului”, jud. Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 12977 din 05.07.2018 înaintată de Primarul Municipiului Roman – Lucian-Ovidiu Micu şi raportul de specialitate nr. 12987 din 05.07.2018 întocmit de către Direcţia Tehnică;

Văzând avizul favorabil nr. 90 din 06.07.2018 al Comisiei pentru buget finanţe, avizul favorabil nr. 167 din 06.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 13079 din 06.07.2018 dat de Secretarul Municipiului Roman;

Având in vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare şi conţinutul-cadru al documentaţiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiţii finanţate din fonduri publice;

În conformitate cu prevederile art. 36, alin. (2), lit. b), alin. (4), lit. d) şi alin. (6), lit. a), pct. 13, ale art. 45, precum şi ale art. 115, alin. (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001R privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă pentru obiectivul de investiții: „Construire locuinte sociale in Municipiul Roman, Strada Islazului”, jud. Neamț, contribuţia bugetului local la finanţare în sumă de 2,236.645,7 lei, conform anexei la prezenta hotărâre.

Art. 2 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică și Direcția Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3 Prezenta hotărâre se va comunica, prin grija Secretarului municipiului Roman, instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU