HCL nr. 164 din 29.07.2021

0
HCL nr. 164 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 164 din 29.07.2021

privind actualizarea inventarului terenurilor aparţinând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 55.106 din 21.07.2021 inițiat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 55.620 din 22.07.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administraţie Publică Locală;

Văzând avizul de legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 59 din 27.07.2021 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 174 din 27.07.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere adresele nr. 42.020/03.06.2021, 42.248/04.06.2021 și 45.752/17.06.2021, 45321/16.06.2021, 45319/16.06.2021, 52154/09.07.2021, 54334/19.07.2021, 54353/19.07.2021, 53649/14.07.2021 privind introducerea în inventarul domeniului privat a unor terenuri;

În conformitate cu prevederile art. 129, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă actualizarea inventarului terenurilor aparținând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele mijloacelor fixe.

Art. 3 In baza prezentei Biroul evidență patrimoniu și asociații de proprietari va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 4 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 5 Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU