HCL nr. 164 din 27.07.2022

0
HCL nr. 164 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 164 din 27.07.2022

privind aprobarea funcțiilor publice, a organigramei și statului de funcții ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN;

Având în vedere:

  • proiectul de hotărâre nr. 48484 din 13.07.2022 înaintat de Primarul municipiului Roman, domnul Leonard Achiriloaei;
  • referatul de necesitate nr. 8087 din 08.07.2022 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman;
  • referatul de aprobare nr. 48486 din 13.07.2022 înaintat de către Primarul Municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum și raportul de specialitate nr. 48462 din 14.07.2022 întocmit de către Serviciul Resurse Umane, salarizare și Direcția juridică și Administrație Publică;
  • avizul de legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 dat de Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 96 din 25.07.2022 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 183 din 21.07.2022 al Comisiei juridice;
  • prevederile art. 9, alin. (1) din Anexa 2 a Hotărârii de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare şi funcţionare ale serviciilor publice de asistenţă socială şi a structurii orientative de personal.

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. a), alin. 3, lit. c), art. 139, alin. 1, art. 140, alin. 1, art. 405, art. 476 – 479, art. 540, precum și al art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂȘTE

Art. 1. Se aprobă funcţiile publice, organigrama și statul de funcţii ale Direcției de Asistență Socială a Municipiului Roman, conform Anexelor nr.1 și nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă prevederile H.C.L. nr. 45/12.03.2018, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin aparatul de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4. Hotărârea se comunică, potrivit legii, autorităţilor şi persoanelor interesate prin grija secretarului general al municipiului.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” _ 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0