HCL nr. 163 din 29.07.2021

0
HCL nr. 163 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 163 din 29.07.2021

privind preluarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local Roman a unui tronson de drum

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 55485 din 22.07.2021 întocmit și înaintat de către primarul municipiului Roman – domnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 55929 din 23.07.2021 întocmit de către Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 58 din 27.07.2021 al Comisiei pentru urbanism și administrarea teritoriului, precum si avizul favorabil nr. 173 din 27.07.2021 al Comisiei juridice;

Având în vedere:

  • Hotărârea Consiliului Județean Neamț nr. 123/14.06.2021 privind predarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local Roman a unui tronson de drum;
  • Procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 25751/03.12.2019 și procesul verbal de recepție finală nr. 923/13.01.2021;
  • dispozițiile art. 22 și art. 221 din Ordonanta Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;
  • art. 299 din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. ”c” și alin. 6, lit. „a”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă preluarea din administrarea Consiliului Județean Neamț în administrarea Consiliului Local Roman a tronsonului de drum situat pe DJ 207A Roman-Bâra-Nistria, cuprins între Km 0+000 – 4+080, având valoare de inventar 3.987.266,94 lei, înscris în Cartea Funciară a municipiului Roman sub numerele 56745 și 56788.

Art. 2 Predarea – primirea sectorului de drum județean prevăzut la art. 1 se face pe bază de protocol încheiat între Consiliul Județean Neamț si Consiliul
Local al Municipiului Roman.

Art. 3 Primarul municipiului Roman prin serviciile de specialitate va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii, prin grija Secretarului general al municipiului Roman, persoanelor și autorităților interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU