HCL nr. 163 din 27.07.2022

0
HCL nr. 163 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 163 din 27.07.2022

privind instituirea dreptului de uz şi servitute în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unor terenuri proprietate publică și privată a Municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând proiectul de hotărâre nr. 49889 din 19.07.2022 și referatul de aprobare nr. 49890 din 19.07.2022 înaintat de Primarul Municipiului Roman – dnul Leonard Achiriloaei, precum şi raportul de specialitate nr. 50292 din 21.07.2022 întocmit de Direcţia de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 dat de către Secretarul general al Municipiului Roman, avizul favorabil nr. 54 din 25.07.2022 al Comisiei pentru Urbanism şi Administrarea Teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 182 din 21.07.2022 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 12 şi 14 din Legea energiei electrice şi a gazelor naturale – Legea nr. 123/2012;

În temeiul dispoziţiilor art. 108 alin. (1), lit. ,,b” şi ,,c”, art. 129, alin. (2), lit. ,,c”şi alin. (6), lit. ,,a” şi ,,b”, ale art.139, alin. (3), ale art. 140, alin, (1), ale art. 196, alin. (1), lit ,,a”, precum şi ale art. 362, alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se instituie dreptul de uz și servitude cu titlul gratuitpe toată durata de existenţă a capacităţii energetice, în favoarea S.C. DELGAZ GRID S.A., asupra terenurilor în suprafață totală de 680,50 mp, proprietate publică a Municipiului Roman, situate pe strada Islazului, domeniu public UAT si teren domeniul privat UAT Roman, nr. Cadastral 55677, pentru montare a unor cabluri subterane de medie tensiune pe o lungime de 990 ml (495,00 mp), montare a unui PTAv (25,00 mp), montare a 3 firide (3,00 mp) de distributie și montare a unor cabluri de joasa tensiune pe o lungime de 315 ml (157,00 mp) pentru implementarea proiectului: ,,Extindere retea electrică pentru alimentarea cu energie electrica locuințe sociale în municipiul Roman, județul Neamț – str. Islazului”

Art. 2. Direcţiile de specialitate din cadrul Municipiului Roman vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 3. Secretarul general al municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot 0