HCL nr. 163 din 06.07.2018

0
HCL nr. 163 din 06.07.2018

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 163 din 06.07.2018

privind aprobarea încheierii unui contract de comodat

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând expunerea de motive nr. 12853 din 04.07.2018 înaintată de către domnul Lucian-Ovidiu Micu – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 12855 din 04.07.2018 întocmit de către Biroul Juridic-Contencios;

Văzând avizul favorabil nr. 43 din 06.07.2018 al Comisiei pentru urbanism și amanejarea teritoriului, avizul favorabil nr. 163 din 06.07.2018 al Comisiei juridice, precum şi avizul pentru legalitate nr. 13079 din 06.07.2018 dat de către Secretarul Municipiului Roman;

Luând în considerare cererea nr. 249/11.06.2018 a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ”, înregistrată de către Primăria municipiului Roman cu nr. 11407/14.06.2018, prin care ADI ECONEAMȚ solicită acordarea unui spațiu deținut de Municipiul Roman vederea implementării și monitorizării proiectelor de management a serviciului de salubrizare pe raza municipiului Roman;

În temeiul art. 36, ale art. 45, alin. 1, precum și ale art. 115, alin. 1, lit. „b” din Legea nr. 215/2001R privind administrația publică locală;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă încheierea unui contract de comodat între Municipiul Roman și Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „ECONEAMȚ” cu privire la spațiul în suprafață de 25 mp situat în municipiul Roman, str. Ștefan cel Mare, nr. 246 – „Clubul Țevilor”, camera 24, etaj 2.

Art. 2 Se aprobă încheierea contractului de comodat cu privire la spațiul identificat la articolul 1 pentru o perioadă de 8 ani, cu posibilitarea prelungirii acestuia prin act adițional pe o durată de cel mult jumătate din durata lui inițială.

Art. 3 Se împuternicește Primarul municipiului Roman, prin serviciile de specialitate, să ducă la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului municipiului persoanelor şi autorităţilor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Constantin GHICA

Contrasemnează,
Secretarul Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU