HCL nr. 162 din 29.07.2021

0
HCL nr. 162 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 162 din 29.07.2021

privind aprobarea încheierii unui Acord de asociere

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 50054 din 02.07.2021 iniţiat de Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 50331 din 05.07.2021 întocmit de către Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 17 din 26.07.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 172 din 27.07.2021 al Comisiei juridice

Examinând adresa nr. 05/17.05.2021 înaintată de Asociaţia Club Sportiv MTB Roman și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr.36947/18.05.2021;

Având în vedere prevederile art. 108, lit. „d” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, raportat la art. 874 din Noul Cod Civil;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (2), lit. „e”, ale alin. (4), lit. „a”, ale alin (6), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „f”, alin. (9), lit. „a”, ale art. 154 alin. (6), ale art. 155 alin. (7), precum și ale art. 139, art. 140 și ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă Acordul de asociere între Municipiul Roman și Asociația Club Sportiv MTB Roman în vederea organizării evenimentului sportiv de interes public local „MTB Roman Maraton, ediția a III-a”, în data de 18.09.2021, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 Se mandatează Primarul municipiului Roman, prin serviciile specializate, să încheie și să semneze în numele și pentru Municipiul Roman, Acordul de asociere cu Asociația Club Sportiv MTB Roman, așa cum a fost aprobat prin prezenta hotărâre.

Art. 3 Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, în condițiile legii.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU