HCL nr. 162 din 27.07.2022

0
HCL nr. 162 din 27.07.2022

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

Nr. 162 din 27.07.2022

privind aprobarea măsurilor de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în Compartimentul 1 de incendiu, respectiv Sala de Sport și Centrala termică din cadrul proiectului : „Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Analizând referatul de aprobare nr. 50140 din 20.07.2022 înaintat de către domnul Leonard Achiriloaei – Primarul Municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate nr. 50213 din 21.07.2022 al Serviciului Managementul Proiectelor;

Văzând avizul de legalitate nr. 50555 din 21.07.2022 al Secretarului general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 95 din .07.2022 al Comisiei pentru buget – finanţe, precum şi avizul favorabil nr. 181 din 25.07.2022 al Comisiei juridice.

Ţinând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată,

Având în vedere Normativul de siguranță la foc a construcțiilor, Indicativ P118/99, aprobat prin Ordinul 27/N din 7.04.1999 al MLPAT;

În temeiul dispozițiilor art.129 alin.(2) lit.b) si alin.(4) lit.d) și alin. (10) lit.a), ale art. 139, alin. (1), precum şi ale art. 196, alin. (1), lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1. Se aprobă luarea măsurilor de protecție compensatorii în vederea reducerii distanțelor minime de siguranță între clădirile existente pe amplasament în compartimentul 1 de incendiu, respectiv Sala de Sport și Centrală termică din cadrul proiectului ”Reabilitarea, modernizarea şi echiparea infrastructurii educaționale pentru învățământul general obligatoriu Şcoala de Artă „Sergiu Celibidache” din Municipiul Roman”

Art. 2. Măsurile de protecție compensatorii prevăzute în proiectul tehnic (PTh) și în Scenariul de Securitate la Incendiu (SSI) sunt următoarele:

  • Perete Centrală termică dinspre Sala de sport din structură metalică termoprotejată cu vopseluri termospumante (RF 180 minute), cu închidere din panouri tip sandwich cu fețe metalice și miez de vată bazaltică, clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de reacție la foc A2-s1d0, rezistența la foc 180 minute.
  • Acoperiș autoportant (cu rol de planșeu) pe adâncimea de 5m de la peretele dinspre Sala de sport structură metalică termoprotejată cu vopseluri termospumante (RF 60 minute), cu învelitoare din panouri tip sandwich cu fețe metalice și miez de vată bazaltică, clasa de combustibilitate C0(CA1), clasa de reacție la foc A2-s1d0, rezistența la foc 60 minute.

 

Art. 3. Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţa publică prin afişare la sediul instituției şi prin publicare pe site-ul propriu www.primariaroman.ro.

Art. 4. Hotărârea se va comunica potrivit legii prin grija secretarului general al municipiului, persoanelor şi autorităţilor interesate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ
Consilier,
Havrici Tomșa

CONTRASEMNEAZĂ,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU

Prezenta hotărâre a fost adoptată cu respectarea prevederilor legale privind majoritatea de voturi.
Nr. total al aleșilor locali în funcție 21 Voturi „pentru” 20
Nr. total al aleșilor locali prezenți 20 Voturi „împotrivă” 0
Nr. total al aleșilor locali absenți 1 Abțineri 0
Nr. total al aleșilor locali care nu participă la dezbatere și la vot _0