HCL nr. 163 din 17.08.2020

0
HCL nr. 163 din 17.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 163 din 17.08.2020

privind aprobarea rectificării unor contracte de vânzare cumpărare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15715 din 12.08.2020 iniţiat de către doamna Viceprimar cu atribuții de primar – Roxana Ioana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 15716 din 12.08.2020 întocmit de Direcția Juridică și Administrație Publică;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 15813 din 13.08.2020 dat de Secretarul general municipiului Roman, avizul favorabil nr. 65 din 14.08.2020 al Comisiei pentru urbanism și amenajarea teritoriului, precum și avizul favorabil nr. 159 din 14.08.2020 al Comisiei juridice.

Având în vedere prevederile Legii nr. 15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale și ale O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome, precum și ale H.C.L. nr. 104/14.11.2005 privind reglementarea situației arhivei fostului S.C. GOSCOM S.A. Roman;

Luând în considerare adresele transmise de către Direcția Municipal Locato înregistrate la Primăria municipiului Roman sub nr. 14725/29.07.2020, respectiv nr. 15445/10.08.2020, prin care se solicită îndreptarea unor erorii materiale strecurate în cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 8022/06.04.1992 și contractul de vânzare-cumpărare nr. 10338/10.09.1992;

Având în vedere prevederile art. 129, alin. (14) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ;

În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1), art. 140, alin. (1) și art. 196, alin.(1), lit. “a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 8022/06.04.1992 încheiat între RAGLT și Chirilă Ioan și Marița – Domnica, ce are ca obiect apartamentul nr. 49, situat în bl.2, sc. D, et.III, din str. Ion Creangă, mun. Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a etajului la care este situat apartamentul, respectiv etajul III, în loc de etajul IX, cum greșit s-a menționat.

Art. 2 Se aprobă îndreptarea erorii materiale din cuprinsul contractului de vânzare-cumpărare nr. 10338/10.09.1992 încheiat între RAGLT și Lăpușneanu Pavăl și Maria, ce are ca obiect apartamentul nr. 10, situat în bl. 30, sc. A, et. 3, din str. Anton Pann, mun. Roman, județul Neamț, în sensul înscrierii corecte a numelui cumpărătorilor, respectiv Lăpușneanu Pavăl și Maria, în loc de Lăpușneanu Pavel și Maria, cum greșit s-a menționat.

Art. 3 Viceprimarul cu atribuții de Primar și Direcția Municipal Locato vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU