HCL nr. 164 din 17.08.2020

0
HCL nr. 164 din 17.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 164 din 17.08.2020

privind aprobarea inventarului parţial al terenurilor aparținând domeniului privat al municipiului Roman

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15.550 din 10.08.2020 iniţiat de către doamna Ioana Roxana Iorga – Viceprimarul Municipiului Roman, cu atribuții de Primar, precum şi raportul de specialitate nr. 15565 din 11.08.2020 întocmit de către Biroul Evidenţă Patrimoniu Asociații;

Văzând avizul de legalitate nr. 15813 din 13.08.2020 al Secretarului general al municipiului Roman, precum şi avizul favorabil nr. 66 din 14.08.2020 al Comisiei pentru urbanism şi administrarea teritoriului, avizul favorabil nr. 160 din 14.08.2020 al Comisiei juridice;

În conformitate cu prevederile art. 129, lit. „c”, ale art. 354, 355 şi ale art. 357, alin. (4) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

În temeiul art. 139, alin. (3), lit. „g”, al art. 140, alin. 1, precum şi al art. 196, alin. (1), lit. „a” din același act normativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă inventarul parţial al terenurilor aparţinând domeniului privat al Municipiului Roman, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre.

Art. 2 Direcţia Economică va proceda la înscrierea bunurilor în evidenţele mijloacelor fixe.

Art. 3 Compartimentul Gestiune şi Valorificare Patrimoniu Imobiliar va întreprinde demersurile necesare efectuării operaţiunilor de publicitate imobiliară.

Art. 4 In baza prezentei Compartimentul evidenţă patrimoniu va proceda la actualizarea bazei de date electronice nongrafice privind inventarul terenurilor proprietate privată a municipiului Roman.

Art. 5 Serviciul Impozite și Taxe Persoane Juridice din cadrul D.I.T.L. va proceda la înscrierea bunurilor în evidențele fiscale.

Art. 6 Secretarul municipiului Roman va comunica prezenta hotărâre autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU