HCL nr. 162 din 17.08.2020

0
HCL nr. 162 din 17.08.2020

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 162 din 17.08.2020

privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare Pietonal Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. Neamț

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 15690 din 12.08.2020 inițiat de către viceprimarul municipiului Roman – dna Ioana Roxana Iorga, precum şi raportul de specialitate nr. 15721 din 12.08.2020 întocmit de către Direcţia Tehnică și de Investiții;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 15813 din 13.08.2020 dat de către Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 59 din 14.08.2020 al Comisiei pentru buget-finanțe, precum și avizul favorabil nr. 158 din 14.08.2020 al Comisiei Juridice;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, actualizată precum și ale H.G. nr. 907/2016 privind etapele de elaborare și conținutul-cadru al documentațiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții finanțate din fonduri publice;

În temeiul art. 129, alin. 2, lit. „b” , alin. 4, lit. „d” și alin. 7, lit. „k”, al art. 139, al art. 140, alin. 1, precum și al art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă devizul general actualizat pentru obiectivul de investiții: „Rest de executat modernizare Pietonal Ștefan cel Mare, Municipiul Roman”, Jud. Neamț în valoare totală de 6.086.705,4 lei cu T.V.A., conform anexei nr. 1 – parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, H.C.L. nr. 77 din 29.03.2018 se abrogă.

Art. 3 Primarul Municipiului Roman prin Direcţia Tehnică și de Investiții şi Direcţia Economică va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 4 Prezenta hotărâre se va comunica prin grija Secretarului general al municipiului Roman instituţiilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Daniela-Gabriela SUMAN

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU