HCL nr. 161 din 29.07.2021

0
HCL nr. 161 din 29.07.2021

ROMÂNIA
JUDEŢUL NEAMŢ
MUNICIPIUL ROMAN
CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Nr. 161 din 29.07.2021

privind alocarea unor sume din bugetul local

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ROMAN

Examinând referatul de aprobare nr. 52935 din 13.07.2021 iniţiat de către dnul Leonard Achiriloaei – Primarul municipiului Roman, precum şi raportul de specialitate comun nr. 54069 din 16.07.2021 întocmit de către Direcția Economică și de Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și I.T;

Văzând avizul pentru legalitate nr. 56010 din 23.07.2021 dat de Secretarul general al municipiului Roman, avizul favorabil nr. 75 din_27.07.2021 al Comisiei pentru buget-finanţe, avizul favorabil nr. 16 din 26.07.2021 al Comisiei pentru cultură, culte, sănătate, învăţământ şi tineret, precum şi avizul favorabil nr. 171 din 27.07.2021 al Comisiei juridice;

Examinând cererea nr. 1325/23.06.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 49051/29.06.2021, înaintată de Centrul eparhial Roman al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului;
Examinând cererea nr. 12/08.07.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 51888/08.07.2021, înaintată de Parohia Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (Biserica Domnească) din Roman;
Examinând cererea nr. 41/08.07.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 51984/08.07.2021, înaintată de Parohia Sfântul Gheorghe din Roman;
Examinând cererea nr. 42/12.07.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 52394/12.07.2021, înaintată de Parohia Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Roman;
Examinând cererea nr. 1230/14.06.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 49054/29.06.2021, înaintată de Biserica Schimbarea la Față din Roman;
Examinând cererea nr. 182/06.07.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 51283/07.07.2021.2021, înaintată de Parohia Romano-Catolică Sfânta Tereza a Pruncului Isus din Roman;
Examinând cererea nr. 53/08.07.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 51681/08.07.2021, înaintată de Parohia Romano-Catolică Fericitul Ieremia Valahul din Roman;
Examinând cererea nr. 72/06.07.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 51276/07.07.2021, înaintată de Parohia Romano-Catolică Inima Neprihănită a Mariei din Roman;
Examinând cererea nr. 98/06.07.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 51271/07.07.2021, înaintată de Parohia Romano-Catolică Isus Bunul Păstor din Roman;
Examinând cererea nr. 03/30.06.2021 și înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 49464/30.06.2021, înaintată de Biserica Sfinții Voievozi Mihail și Gavril (Biserica Lipovenească) din Roman;
Examinând cererea înregistrată la Primăria municipiului Roman sub nr. 49465/30.06.2021, înaintată de Comunitatea Evreilor Roman;

Având în vedere prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanţele publice locale;

În temeiul cu prevederilor art. 3, alin. (3) din Ordonanța nr. 82 din 30 august 2001 privind stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute din România, precum și prevederilor art. 4, alin. (2) din Hotărârea Guvernului nr. 1470 din 12 decembrie 2002, privind aprobarea Normelor metodologice pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 82/2001;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. „a”, ale alin. (7), lit. „d”, „j” și „s”, ale alin. (8), lit. „a”, precum şi ale art. 139, art. 140 şi ale art. 196, alin. 1, lit. „a” din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

HOTĂRĂŞTE

Art. 1 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 12.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Centrului eparhial Roman al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului, pentru lucrări de reabilitare și consolidare a clădirii Palatului Episcopal.

Art. 2 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sfinții Arhangheli Mihail și Gavril (Biserica Domnească) din Roman, pentru amenajare Așezământ socialcultural.

Art. 3 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sfântul Gheorghe din Roman, pentru construire aghiasmatar la biserică.

Art. 4 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Sfinții Apostoli Petru și Pavel din Roman, pentru lucrări de reparații curente.

Art. 5 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 70.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii Schimbarea la Față din Roman, pentru reparații curente la fațada bisericii.

Art. 6 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Sfânta Tereza a Pruncului Isus din Roman, pentru reparații curente.

Art. 7 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Fericitul Ieremia Valahul din Roman, pentru întreținerea unității de cult, reparații biserică.

Art. 8 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Inima Neprihănită a Mariei din Roman, pentru reparații curente.

Art. 9 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 7.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Parohiei Romano-Catolice Isus Bunul Păstor din Roman, pentru reparații curente.

Art. 10 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 6.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Bisericii Sfinții Voievozi Mihail și Gavril (Biserica Lipovenească) din Roman, pentru lucrări de amenajare trotuare biserică.

Art. 11 Se aprobă alocarea din bugetul local a sumei maxime de 3.000 lei pentru completarea fondurilor proprii ale Comunității Evreilor Roman, pentru reparații acoperiș capelă din Cimitirul evreiesc Roman.

Art. 12 Direcţia Economică va proceda la modificarea bugetului cu suma aprobată.

Art. 13 Direcţia Economică și Serviciul Organizare Evenimente, Cultură, Culte, Învățământ, Mass Media și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Art. 14 Prezenta hotărâre se va comunica potrivit legii, prin grija secretarului general al municipiului, autorităţilor şi persoanelor interesate.

Preşedinte de şedinţă
Consilier,

Elena CHELMUȘ

Contrasemnează,
Secretarul general al Municipiului Roman,
Gheorghe CARNARIU